Thông báo điều chỉnh giá Mattit

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 85/TB-KV/2016

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v điều chỉnh giá bán sản phẩm tháng 10/2016)

 

   Kính gửi:  -  Quý Đại lý

 

   Công ty TNHH Sơn KOVA chân thành cảm ơn Quý Đại lý đã luôn tín nhiệm sản phẩm Sơn và Chống thấm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian qua.

   Công ty trân trọng thông báo về việc áp dụng đơn giá mới cho các Sản phẩm Mattit bột của Công ty kể từ ngày 01/10/2016, cụ thể như sau:   

 STT    Mã số  Tên hàng Đvt

 Đơn giá cũ 

(vnđ)

Đơn giá mới

 áp dụng từ ngày 01/10/2016 

(vnđ)

1  MB-T            Bột bả trong nhà          25kg/bao          179.000          197.000
2  MB-N            Bột bả ngoài trời         25kg/bao 210.000 231.000

Chúc Quý Đại lý sức khỏe và kinh doanh thành đạt.

Nơi nhận:                                                                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA    

- Như Kính gửi,                                                                                        

- Lưu VP.                                                                                                                          (Đã ký)            

                                                                                                                               TGĐ NGÔ SỸ QUANG    

Viết bình luận