Thông báo về việc chỉnh giá

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 22/TB-KV/2015

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v điều chỉnh giá sản phẩm KG-01 và CN-05)

 

   Kính gửi:  -  Quý Đại lý

                   - Các Đơn vị trực thuộc

   Công ty TNHH Sơn KOVA trân trọng cảm ơn Quý Đại lý đã tin dùng sản phẩm Sơn và Chống thấm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian qua.

   Căn cứ vào giá cả nguyên, vật liệu và tình hình sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm Sơn chống nóng CN-05 và Sơn chống gỉ KG-01, Công ty chính thức tăng giá bán sản phẩm Sơn Chống nóng CN-05 và Sơn Chống gỉ KG-01 kể từ ngày 15/04/2016, cụ thể như sau:   

SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI GIÁ CŨ (vnđ) GIÁ MỚI (vnđ)
Sơn Chống nóng CN-05 4kg 384.000 440.000
20kg 1.820.000 2.200.000
Sơn Chống gỉ KG-01 1kg 101.000 150.000

    Nay Công ty thông báo đến các Đơn vị liên quan và các Quý Đại lý Sơn KOVA biết và áp dụng.

    Trân trọng!

 

Nơi nhận:                                                                                                                CÔNG TY TNHH SƠN KOVA    

- Như Kính gửi,                                                                                        

- Lưu VP.                                                                                                                               (Đã ký)            

                                                                                                                                   TGĐ NGÔ SỸ QUANG       

Viết bình luận